Kişisel Verilerin Koruma Kanunu

Anasayfa > Kurumsal > Politikalar > Kişisel Verilerin Koruma Kanunu
PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM END. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILACAK BAŞVURU USUL VE ESASLARI

Genel Açıklama

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiye veri sorumlusuna başvurma ve ilgili maddede belirtilen konularda talepte bulunma hakkı tanınmıştır. İlgili Kanun maddesi uyarınca herkes kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesine göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilebilir. Başvuru işlemine ilişkin usul ve esaslar Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile düzenlenmiştir.

Tebliğ ve Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimize yapılacak olan başvuruların;

 • Yazılı olarak veya
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılması gerekmektedir.

Başvuru usullerine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından diğer yöntemlerin belirlenmesi durumunda işbu yöntemlerin duyurulmasını müteakip ilgili yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Şirketimiz söz konusu yöntemler uyarınca başvuru şeklini değiştirme ve yeni başvuru yolları ekleme hakkını saklı tutar.

Başvuru Dili ve İçeriği

Tebliğ’in 4. Maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu hakkından yararlanabilir. Tebliğ’in 5. Maddesine göre başvuru içerisinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur;

 • Başvuru sahibinin adı, soyadı ve yazılı başvuru yapılıyor ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıdakilere ek olarak başvuru yapılan konuya ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı Başvuru Usulü

Şirketimize yazılı olarak yapılacak olan başvurular kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından şahsen, iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla yapılabilir. Yazılı başvurular Şirketimizin “Bulgurlu Caddesi No: 60, Küçükçamlıca, 34696, Üsküdar, İstanbul” adresine yapılmalıdır. Yapılacak başvurularda gönderilecek zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.

Elektronik Ortamda Başvuru Usulü

Şirketimize elektronik ortamda yoluyla yapılacak olan başvurular kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir.

Elektronik ortamda “palenenerji@hs03.kep.tr” adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile ya da mobil imza ile imzalanarak Şirketimize ait “kvkk@palmet.com” adresine konu kısmında ““Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yazılı başvurularda başvuru tarihi olarak kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize başvuru evraklarının tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurular için ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

Kanun’un 13. maddesi uyarınca yapılan başvurular talebin niteliğine göre değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruya ilişkin yanıtlar kişisel verisi işlenen gerçek kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı cevap vermeme hakkını saklı tutmaktadır.

Ücretlendirme

Yapılan başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfa üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

Soy isim:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Eski Çalışanım – Çalıştığım Yıllar:

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz)

☐ Diğer:

Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim:

Konu:

 1. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐€ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐€ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

€☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Palen Basvuru Formu.20.4.2018

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25